درپي سياست جديد انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران در مورد "تجميع انتخابات "قرار شد انتخابات مجلس خبرگان همزمان شود با انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياست جمهوري با انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در يك زمان برگذار شود .در اين راستا ازسوي "شوراي عالي استان ها "پيشنهاد شدبه مدت 4 ساله دوره فعلي شوراهاي شهر و روستا 2 سال افزوده شود تا با انتخابات رياست جمهوري همزمان گردد و به جاي انتخابات در آذر سال 1389 با دو سال تاخير انتخابات سهر وروستا انجام پذيردو طرفداران اين پيشنهاد معتقدند اين مسئله از هزينه اضافي براي انتخابات شوراهاي شهروروستا جلوگيري مي كند  .

    در مقابل برخي از صاحب نظران بر اين اعتقادند  اين دوره در پايان 4 سال تمام شود و دوره بعدي 2 سال باشد تا هماهنگ با انتخابات رياست جمهوري بشودو اين گروه استدلال مي كنند مردمي كه در سال 1385 به اعضاي فعلي شوراهاي شهروروستا راي دادند به قصد 4 سال راي دادند و آن هائي هم كه انتخاب شدند براي 4 سال خدمتگذاري خودرا آماده كردند نه بيشتر .

   به نظر اين جانب استدلال دسته دوم قانوني تر است زيرا همان گونه كه اشاره شد در انتخابات سال 1385 هم راي دهنده و هم راي گيرنده به قصد 4 سال راي داد و راي گرفت واگردر آن زمان اعلام مي گرديد اين دوره  6 ساله است امكان داشت بسياري از افراد كه انتخاب شدند نامزد نمي شدندبه طوريكه بسياري از اعضا فعلي خودرا براي دوره 4 ساله آماده كرده بودندو اكنون  احساس خستگي مي كنند و منتظرند اين دوره هر چه زودتر به پايان برسد و طبيعي است وجود چنين روحيه توان و كارائي اعضا را به طور محسوس كاهش مي دهد. اگرچه انتخابات هزينه اي در بردارد وليكن بايددر نظر گرفت هزينه كاهش كارائي و بروز اختلافات احتمالي و درگيري ناشي از خستگي و فرسودگي كمتر از هزينه مادي نيست با توجه به اين كه بايد به  جامعه قبولاند كه هررور قوانين در حال تغير نيست تا مردم به ثبات در كشور ايمان وايقان پيدا كنندو اين تصور از بين برود هرروز قانون جديد نوشته مي شود ودر اين كشور هيچ گونه ثباتي حاكم نيست . همه امور دستخوش تغيرات روزانه است

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:30  توسط دکتر سیف الرضا شهابی  |